Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health and Development

مجله بهداشت و توسعهVolume 7, Number 3 (2018-12)


Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals
تعیین‌کننده‌های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان‌های شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2018-8)


The Efficiency of Peroxone Process in Packed Reactor for Removal of Anionic Surfactants and COD from Carwash Wastewater
بررسی کارایی فرایند پروکسون در راکتور با بستر آکنده در حذف سورفاکتانت آنیونی و COD از فاضلاب واحد شستشوی خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Evaluation of the Risk Factors of Musculoskeletal Disorders Using Quick Exposure Check (QEC) Method among Staff of a Oil Refinery in Iran
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش QEC در کارکنان یکی از پالایشگاه‌های نفت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dye Concentration in Colored Candies in Bojnourd City in 2016
تعیین رنگ‌های مصرفی در آبنبات‌های رنگی عرضه شده در سطح شهر بجنورد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Pregnant Women's Intention for Exclusive Breastfeeding Based on the Theory of Planned Behavior
بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Patient Migration from Kerman Province to Yazd for Receiving Inpatient Services
بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت بیماران از استان کرمان به شهر یزد جهت بهره‌مندی از خدمات بستری بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency and Intensity of Job Burnout and Its Determinants in First Level Healthcare Employees in Islamabad- e Gharb in 2015
بررسی فراوانی و شدت فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان سطح اول مراقبت‌های سلامت شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Professional Sports on Quality of Sleep and Life in Veterans and Disabled Professional Cycling Team Athletes
بررسی نقش ورزش حرفه‌ای بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دوچرخه‌سواران تیم‌های جانبازان و معلولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nurses' Quality of Working Life on Organizational Learning: a case study in teaching hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
تأثیر کیفیت زندگی کاری پرستاران بر یادگیری سازمانی: یک مطالعه موردی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2018-5)


The Effect of Educational Intervention based on the Health Belief Model on Diabetes Screening Behavior in over 30 Years Old men in Shahr-e-Babak
اثر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار غربالگری دیابت در مردان بالای 30 سال در شهر‌بابک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Study on Factors Affecting Elderly Physical Activity
تبیین عوامل تأثیرگذار بر فعالیت بدنی سالمندان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge and Practice of Kerman General Dentists in Relation to Oral and Dental Care of Patients Undergoing Radiotherapy and Chemotherapy in 2016
بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان از مراقبت‌های دهانی و دندانی در بیماران تحت شیمی درمانی و اشعه درمانی در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Ergonomic Risk Factors in Repair men: a Case Study in a Steel Industry
بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل خطر ارگونومیکی مرتبط در تعمیرکاران: مطالعه موردی یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Direct Yellow 12 Dye from Aqueous Solutions using Hydrated Cement Powder
حذف رنگ دایرکت یلو 12 با استفاده از پودر سیمان هیدراته از محلول آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Perceived Discrimination from Implementation of the Health Reform Program among Employees of Training Organizations in Rafsanjan City, 2015
بررسی تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کارمندان سازمان‌های آموزشی شهر رفسنجان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Heavy Metal Pollution in Floor Dust of Yazd Mechanical Workplaces
ارزیابی آلایندگی ذرات غبار کف کارگاه‌های مکانیکی شهر یزد با فلزات سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Personality Type (extrovert and introvert) and Organizational Commitment: a study on employees of Shahid Bahonar hospital, Kerman
ارتباط تیپ شخصیتی (برون‌گرا و درون‌گرا) با تعهد سازمانی کارکنان شاغل بیمارستان شهید باهنرکرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-12)


The Effect of a Trans-theoretical model- based Education on Regular Consumption of Breakfast in Jiroft Students
تأثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای در دانش‌آموزان شهر جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company
بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety, Depression, Quality of Life and General Health of parents of Children with Autism Spectrum Disorder
بررسی میزان اضطراب، افسردگی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran
تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سلامت بر سبک زندگی سالم زنان داوطلب سلامت شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Indicators of Health Status in Provinces and Ten Regions of Iran
بررسی شاخص‌های بهداشتی و درمانی استان‌ها و مناطق ده‌گانه کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of Ergonomics and its Relationship with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders: a study on physiotherapists in Shiraz, Iran
آگاهی از علم ارگونومی و رابطه‌ آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در فیزیوتراپ‌های شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Assessment of the Scientific Production of Kerman University of Medical Sciences Academic Members in Scopus Database
ارزیابی کمی و کیفی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایگاه استنادی اسکوپوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Patterns of Injuries Caused by Interpersonal Violence among Cases Referred to Kerman Legal Medicine Organization during 2011 to 2013
الگوی آسیب‌های ناشی از خشونت‌های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال‌های 1390 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2017-11)


The Effectiveness of Group Training about Cognitive Emotion Regulation on Improving Mental Health in Delinquent Male Adolescents of Kerman City
اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر افزایش سلامت روان پسران نوجوان بزهکار شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risks of Mercury form Consumption of Protein Supplements among Athletes
ارزیابی مخاطرات جیوه، ناشی از مصرف مکمل‌های پروتئینی ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Immunogenicity of the Pertussis Component of the DPT Vaccine in 12- month old Infants in Kerman City, 2015
بررسی سطح ایمنی جزء سیاه سرفه واکسن سه گانه در شیرخواران 12 ماهه شهر کرمان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moral Hazards in the Health Insurance Industry in Iran in 2008-2010
بررسی میزان تأثیر مخاطرات اخلاقی در صنعت بیمه درمان ایران طی سال‌های 89 – 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Assessment of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso Model: a five- year trend study
ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مدل پابن لاسو: یک مطالعه روندی پنج ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Values in Health Prioritizing: the analysis of national documents of Iran
ارزش‌های اجتماعی در اولویت‌گذاری سلامت: تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Normal Vaginal Delivery and Cesarean Section in Two Six Month Periods before and After the Health Reform Project in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences
مقایسه میزان زایمان‌ها به روش طبیعی و سزارین در دوره شش ماهه قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های دولتی استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Status and its Related Factors in Elderly People Residing in Nursing Homes of Mashhad, Iran
وضعیت سلامت روان سالمندان ساکن خانه‌های سالمندان مشهد و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2017-7)


Knowledge and Practice of Secondary Girl Students of Birjand in Relation to Iron Deficiency Anemia and Iron Supplementation in 2015
آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه بیرجند در مورد کم‌خونی فقر آهن و مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Iran Primary School Books in 2014-2015 in Relation to Oral Health Topics
بررسی عناوین مرتبط با سلامت دهان و دندان در کتب درسی دوره ابتدایی در ایران در سال تحصیلی 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bibliometric and Content Analysis of Scientific Outputs Relevant to Health Education and Promotion in Iran during 1998-2011
کتاب‌سنجی و تحلیل محتوای برونداد پژوهشی ایران در حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در دوره زمانی 90-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Composition Measures and Anthropometric Indices in Active and Inactive Male Students in Zabol
بررسی اندازه گیری‌های مختلف بدنی و شاخص‌های تن‌سنجی در دانشجویان پسر فعال و غیر فعال زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Facilities and Accessibility to Health Services in Kerman Province in 2013
توزیع امکانات و وضعیت دسترسی به خدمات سلامت در استان کرمان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Readiness for Change in the Relationship between Abusive Supervision and Innovative Self-efficiency of Employees of Shiraz University of Medical Sciences
آمادگی تغییر در روابط تعدّی نظارتی و احساس خودکارآمدی نوآورانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on the Health Belief Model on Medication Adherence among Patients with Diabetes Referred to a Diabetes Center in Zarand, Kerman
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیروی از دستورات دارویی بیماران دیابتی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان زرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Health-promoting Life Style and Its Related Factors among Adolescent Girls of Kerman in 2015
سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان شهر کرمان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2017-4)


Estimation of health effects of PM2.5 exposure using Air Q model in Isfahan during 2013
ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق PM2.5 هوای شهر اصفهان با استفاده از مدل Air Q در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Feasibility of Recycling Waste Cooking Oils (WCO) Produced in Qom to Biodiesel
امکان‌سنجی فنی بازیافت پسماند روغن‌های خوراکی تولیدشده در شهر قم به سوخت بیودیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge and Practice of Dentists and Assistants in Dental Clinics and Incidence of Sharp Instrument Injuries in Rafsanjan
بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان و دستیاران در مطب‌های دندانپزشکی و فراوانی آسیب‌های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در شهر رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Body Composition Changes in Nursing/Midwifery Students of Rafsanjan University of Medical Sciences Using Bioelectrical Impedance Analysis at the Beginning and End of the First Semester
مقایسه شاخص‌های ترکیب بدن دانشجویان پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ابتدا و پایان ترم اول تحصیلی با استفاده از روش آنالیز امپدانس بیوالکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Attitudes of Infertile Women towards Surrogacy in Kerman, 2014
نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین در شهر کرمان سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Factors Predicting Quality of Life in Elderly People in Kerman Using PRECEDE Model
عوامل پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان با استفاده از مدل پرسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Personality Characteristics and Participatory Decision-making and Performance of Educational Managers of Kerman University of Medical Sciences
بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم گیری مشارکتی و عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Success Rate of Vaginal Delivery and its Related Factors among Women with a History of Infertility in Afzalipour Hospital, Kerman
بررسی موفقیت زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان با سابقه نازایی در بیمارستان افضلی‌پور کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-12)


Analysis of the Quality of Logistics Supply Chain Process Using Six Sigma Scale: A Case Study in One of the Teaching Hospitals in Kerman, 2014
تحلیل کیفیت فرآیند زنجیره تأمین تدارکات با استفاده از مقیاس شش سیگما: مطالعه موردی در یک بیمارستان آموزشی در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Brucellosis in Cattle Farm and Slaughterhouse Staff in Tehran, 2012
سرواپیدمیولوژی بروسلوز در کارکنان شاغل در گاوداری‌ها و کشتارگاه‌های تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of the Combined Chemical Precipitation -Reduction Process to Remove Dye and Chromium from Industry Wastewater of Home Appliance
بررسی کارایی فرآیند ترکیبی ترسیب شیمیایی-احیاء جهت حذف رنگ و کروم از فاضلاب صنایع تولید لوازم خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Trend of Prescribing Ceftriaxone Injection in the Medical Prescriptions of the Social Security Organization-insured Persons in Kerman during 2006- 2012
روند تجویز سفتریاکسون تزریقی در نسخ بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در فاصله سال‌های 84 تا 91 در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Loneliness and High-risk Behaviors among Adolescents of Bojnourd
بررسی رابطه تنهایی با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Wastewater Management of Zarand Thermal Power Plant: Assessment of the Wastewater Treatment Methods, Cost Analysis, and Suggesting the Best Method
ساماندهی فاضلاب نیروگاه حرارتی زرند: ارزیابی روش‌های تصفیه فاضلاب، برآورد اقتصادی و پیشنهاد گزینه برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Dietary Behaviour and its Relationship with Body Mass Index among Junior High School Girls in Kerman during 2012-2013
بررسی رفتارهای تغذیه‌ای و ارتباط آن‌ها با شاخص توده بدنی دختران مدارس راهنمایی شهر کرمان در سال تحصیلی 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Listening to the Quran Verses on the Happiness of Girl Students of Junior High School in Borujen
تأثیر آوای قرآن بر شادکامی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بروجن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2016-10)


The Causes of Discharge against Medical Advice from the Emergency Department of a Teaching Hospital of Tehran in 2012
بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در اورژانس یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suicidal Thoughts and Planning for Suicide among the 2007-2013 Entrance Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences
بررسی افکار و برنامه‌ریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی ورودی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Breast Cancer and Lifestyle based on Cockerham and Bourdieu Theory: a study on Kerman women
رابطه سبک زندگی بر اساس چارچوب نظری Bourdieu و Cockerham و سرطان پستان در کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on Improving Osteoporosis preventive Behavior among Women
تأثیر آموزش سلامت با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders among Computer Operators: a study in one of the governmental organizations in Kerman city, Iran
بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران رایانه شاغل در یکی از ارگان‌های دولتی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-concept and Anxiety among Kerman University Students
رابطه خودپنداره با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iranian Evaporative Cold Vest on Physiological Indices in Hot and Dry Climate in a Climatic Chamber
بررسی تأثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع تبخیری بر روی شاخص‌های فیزیولوژی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک در اتاقک شرایط جوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Malnutrition and Its Related Factors in 2-5-year Old Children of Kerman Suburb Area in-2014
بررسی فراوانی سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان 2 تا 5 ساله حاشیه شهر کرمان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2016-7)


Causes of Surgery Cancellation in Iran: A Systematic Review
دلایل لغو عمل جراحی در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Career Plateau and Job Burnout among Employees of Teaching Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences, 2012
رابطه بین سکون‌زدگی شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Naltrexone Removal from Aqueous Media by Multi-Walled Carbon Nanotubes
حذف نالترکسون از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چند دیواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Significant Caries in 6- year- old Children in Kerman, 2011
ارزیابی پوسیدگی‌های قابل توجه (Significant Caries) درکودکان 6 ساله شهر کرمان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lead Concentration in High-consumed Commercial Fruit juices Marketed in Kerman city
مقادیر سرب موجود درآب میوه‌های تجاری پر مصرف عرضه شده در فروشگاه‌های مواد غذایی شهر کرمان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Musculoskeletal Disorders Risk Factors by REBA and QEC Methods in an Aluminum Industry
ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی یک صنعت تولید آلومینیوم با استفاده از روش‌های REBA و QEC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Risk Factors of Musculoskeletal Disorders and its Relation to the Workload of Employees at 118 Call Center in Sanandaj, Iran
ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با میزان بار کاری در کارمندان مرکز 118مخابرات شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Lifestyle-related Risk Factors and Coronary Artery Disease in Residents of Yazd Province: A Case-control Study
ارتباط فاکتورهای خطر مرتبط با سبک زندگی و بیماری عروق کرونر قلب در ساکنین استان یزد: مطالعه مورد – شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2016-4)


Contamination with Organophosphate Toxins in Humans in Iran: A Systematic Review
بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Clinical Nutrition Education on Blood Glucose and Serum Lipids Control: A Study on Type II Diabetic Patients Referred to Diabetes Center of ShahidBahonar Hospital, Kerman, Iran
تأثیر آموزش تغذیه بالینی در کنترل قندخون و لیپیدهای سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید باهنر، شهرکرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Obstacles of Choosing Vaginal Delivery and Policies to Increase it from the Point of View of Gynecologists and Midwives
بررسی موانع گسترش زایمان طبیعی و راهکارهای افزایش آن از دیدگاه متخصصین زنان و ماماها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Suicide and Suicide Attempts in Counties under the Supervision of Shiraz University of Medical Sciences from 2009 to 2012
اپیدمیولوژی خودکشی و اقدام به آن در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال‌های 1391-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and Comparison of Mercury Concentration in Different Length Groups of Common Carp Muscle Tissue from the Shadegan Wetland
سنجش و مقایسه آلودگی جیوه در بافت عضله گروه های طولی مختلف ماهی کپور معمولی موجود در تالاب شادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of the Surveillance System of Groups at Risk of Tubercolosis in Iran: AQualitative Study
تببین وضعیت نظام مراقبت گروه های در معرض خطر بیماری سل در ایران:یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Import of Medical and Pharmaceutical Products in Iran
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات محصولات پزشکی و دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fruit and Vegetable Consumption pattern based on Food Guide Pyramid Recommendations: A study on students of Health Faculty, Kerman University of Medical Sciences
ارزیابی الگوی مصرف میوه و سبزی بر اساس توصیه های هرم راهنمای غذایی، در دانشجویان دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-11)


The Effect of Lodge on Performance Indicators of Rural Family Physicians in Health Care Centers of Jiroft and Kerman Universities of Medical Sciences
تأثیر بیتوته بر شاخص‌های عملکرد پزشکان خانواده روستایی مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت و کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stressors of Parents of Hospitalized Preterm Infants: a study in Neonatal Intensive Care Unit of Afzalipour Hospital, Kerman, Iran
بررسی عوامل تنش‌زا برای والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پور کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Government Health Expenditures on Economic Growth in Countries of D-8 Organization for Economic Cooperation
بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی گروه D8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Assessment of Workstations and Musculoskeletal Disorders Risk Assessment in the Central Oil Refinery Workshop of Hormozgan Province
ارزیابی ارگونومیکی ایستگاه‌های کاری و خطر اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارگاه مرکزی پالایشگاه نفت هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Air Pollution on Respiratory Disease Visits to the Emergency Department in Kerman, Iran
بررسی اثرات آلودگی هوا بر مراجعه بیماران تنفسی به اورژانس بیمارستان در کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Are Panoramic Radiographies Requested by General Dentists in Kerman Based on FDA Recommendations?
آیا تجویز رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهرکرمان براساس قوانین FDA است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Music Therapy on Anxiety and Vital Signs of Patients with Acute Coronary Syndrome: A Study in the Cardiac Care Unit of Vali-Asr Hospital, Eghlid, Iran
بررسی تأثیر موسیقی بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان ولیعصر شهرستان اقلید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating The Persian Version of a Questionnaire for Estimating Exposure to Occupational Dust among Stone Carving and Stone Cutting Workers
طراحی و اعتبارسنجی یک پرسشنامه فارسی برای تخمین مواجهه با گرد و غبارشغلی درکارگران سنگ‌تراشی وسنگ‌بری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2015-11)


Sexually Transmitted Disease Surveillance Status in Iran from the Viewpoint of Involved Experts and Practitioners
وضعیت نظام مراقبت بیماری های منتقله از راه تماس جنسی در ایران از دید کارشناسان و درمان گران مرتبط با این بیماری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of General Practitioners in the Health System of Iran Using Equity Indices (Gini, Atkinson(
بررسی وضعیت توزیع پزشکان عمومی نظام سلامت ایران با استفاده از شاخص‌های عدالت (جینی، اتکینسون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Stressors among the students of Tehran University of Medical Sciences through Life Change Unit (LCU)
ارزیابی عوامل استرس‌زا در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق بررسی واحد تغییر زندگی(LCU)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Care Financing for the Victims of Traffic Accidents in Iran; Challenges and Solutions
تأمین مالی خدمات درمانی بهمصدومین ترافیکی درایران: چالش‌ها و راهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Classroom Chairs on the Prevalence of Musculoskeletal Problems and the Rate of Students’ Satisfaction
تأثیر صندلی‌های کلاسی مختلف بر بروز مشکلات اسکلتی – عضلانی و میزان رضایتمندی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Occupational Accidents in Rafsanjan City in 2008-2012
بررسی فراوانی حوادث ناشی از کار در شهر رفسنجان در سال‌های 1391-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Air Pollution on Emergency Admissions of Heart Attack Cases in Tehran: 2007-2012
تأثیر آلاینده‌های هوا بر پذیرش‌های اورژانسی سکته‌های قلبی در شهر تهرانطی دوره زمانی 91-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Analysis of the effect of Corruption on Health Indices in Selected Countries using Panel VAR Model
بررسی پویای اثر فساد بر شاخص‌های بهداشتی کشورهای منتخب؛ رویکرد خود رگرسیون برداری تابلویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2015-8)


Residual Concentrations of Arsenic and its health effects in the Iranian population: A Systematic Review
غلظت باقیمانده آرسنیک در جمعیت ایرانی و عوارض سلامتی ناشی از آن: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and Validity of the Persian versions of the ENRICH Marital Satisfaction (Brief version) and Kansas Marital Satisfaction Scales
پایایی و روایی پرسشنامه‌های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Quality and some Associated Factors in Kerman Students of Nursing and Midwifery
کیفیت خواب و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Health Belief Model for Assessing Health Believes about Papsmear in Women Referred to Health Care Centers in Bandar Abbas, Iran
بررسی باورهای بهداشتی در زمینه انجام آزمون پاپ اسمیر براساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی (HBM) در زنان مراجعه کننده به درمانگاه‌های مراکز بهداشت شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acquaintance of Kerman Hospitals’ Staff about Patient Safety Culture
آشنایی کارکنان بیمارستان‌های شهر کرمان نسبت به فرهنگ ایمنی بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study of Maternal Deaths in the Population Covered by Kerman University of Medical Sciences, 2010-2012
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ مادر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال‌های 90-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Management Styles and Change and Innovation Skills of Administrators in Teaching Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین سبک مدیریتی با مهارت‌های تغییر و نوآوری مدیران بیمارستان‌های آموزشی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Demand Function of Specialty Medicines in Iran, Using Household Budget– 2013
تخمین تابع تقاضای دارو برای بیماری‌های خاص در ایران از طریق بودجه خانوار؛ سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2015-4)


Human contamination with organochlorine pesticides in Iran: A systematic review
آلودگی انسانی با سموم ارگانو کلره در ایران: یک مرور ساختار یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Playing Computer Games with Aggression and Academic Achievement: a study on Kerman students
بررسی ارتباط بین بازی‌های رایانه‌ای، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Noise Pollution Levels due to Four-wheel Harvesting Machines in Bystanders and Machine Drivers
تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان و اطرافیان دروگر چهارچرخ با آلودگی صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caries Free Prevalence among 6, 12 & 15- Year Old School Children in Kerman during 2000-2005
بررسی شیوع وضعیت بدون پوسیدگی دندان در دانش‌آموزان 6، 12 و 15 ساله شهر کرمان در سال‌های 1384-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nicotine Dependency, Smoking Temptation, Decisional Balance and their Relationship with Readiness to Quit in Cigarette Smokers
وابستگی به نیکوتین، وسوسه مصرف سیگار، موازنه تصمیم گیری و ارتباط آن‌ها با آمادگی برای ترک سیگار در افراد سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health of Adolescents with Thalassemia Major Visiting Kerman Specific Diseases Center
سلامت روانی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز بیماری‌های خاص شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Care Financing on Income Distribution in Iran: 2008- 2010
بررسی تأثیر تأمین مالی مراقبت‌ سلامت بر نحوه توزیع درآمد در ایران‌، سال 1389-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Service Recipients of Family Physician Program in Kerman, 2011
رضایتمندی مراجعین از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-12)


Occupational and Environmental exposure to mercury in Iran: a systematic review
بررسی مواجهه محیطی و شغلی با جیوه در ایران: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior: a study on nurses working in intensive care units and emergency departments of hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences in 2012
ارتباط رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه و اورژانس بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Job Burnout among Dentists of Kerman City
شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression and its related factors in Pishva District Health Network employees in 2013
بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allocation of Cardiovascular and Internal Emergency Patients in Shiraz Emergency Stations: presenting the optimal pattern using transportation model
بررسی وضعیت تخصیص بیماران اورژانسی قلب و عروق و داخلی در پایگاههای اورژانس شهر شیراز و ارائه الگوی بهینه با استفاده از مدل حمل و نقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Body Image and Self-esteem with Marital Adjustment: A study on Female Employees of Kerman University of Medical Sciences in 2012-2013
بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Priorities of Kerman Medical Sciences University: A Documentary Study
تعیین اولویت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: مطالعه اسنادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Carbon Nanotubes Efficiency for Removal of Janus Green Dye from Ganjnameh River Water Sample
بررسی کارایی نانولوله کربنی چند دیواره در حذف رنگ ژانوس گرین از محلول های آبی: مطالعه موردی رودخانه گنج نامه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2014-11)


Preventive Behaviors of Female Elementary Students in regard to Pediculosis Infestation based on Health Belief Model (HBM)
بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس در دانش آموزان دختر گناباد با کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Patient Migration in Kerman Province
بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت بیماران در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Social Security and General Health among Students of Kerman Medical University, Health School
رابطه امنیت اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Modified Canola and Azolla Efficiencies in Phenol Adsorption from Aqueous Solutions: An Adsorption Isotherm and Kinetics Study
بررسی مقایسه‌ای جذب فنل از محلول‌های آبی توسط گیاهان آزولا و کانولا اصلاح شده‌: مطالعه ایزوترمی و سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization of Health Information Resources among Staff of Kerman University of Medical Sciences, Deputy of Health Compared to the Health Staff of Kerman Cities’ Health Centers, 2012-13
بررسی وضعیت استفاده از منابع اطلاعات سلامت در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقایسه با مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness about Alzheimer's Disease and the Prevalence of its Preventive Behaviors among Elderly Referred to Health Centers in Tehran, 2012
بررسی آگاهی و میزان شیوع رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه کننده به خانه‌های سلامت تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Electrocoagulation Process Using Iron Electrode in Removal of Humic Acid from Water in the Presence of Chitosan as a Coagulant Aid
بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن در حذف اسیدهیومیک از محیط‌های آبی در حضور کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social support and health-related quality of life in elderly people covered by the Welfare organization of Kerman city
حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان تحت پوشش بهزیستی شهرستان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2014-8)


Participant barriers of Kerman province’s wheel chaired people in recreational activities
موانع مشارکت در فعالیت های بدنی تفریحی معلولین با صندلی چرخدار در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders in Aleshtar city bank staff and its associated factors
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان بانک شهرالشتر و شناسایی عوامل ایجاد کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on Self-efficacy Theory on General Health Status of Women in Chaloos, Iran
تأثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر وضعیت سلامت عمومی زنان شهرستان چالوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Web-based Software for Sending Medication Adherence Reminders in Infectious Disease Patients
ارزیابی نرم افزار تحت وب اختصاصی برای ارسال پیام متنی یادآور مصرف دارو در بیماران مبتلا به بیماریهای عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value and Best Cut-off Point of Sonographic Parameters in Distinction between Benign and Malignant Superficial Lymphadenopathy
ارزش تشخیصی و تعیین بهترین نقطه برش پارامترهای سونوگرافی در تمایز لنفادنوپاتی سطحی خوشخیم از بدخیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Extracted Activated Carbon from the Leaves of Mesquite Prosopis as New Adsorbents in the Removal of Reactive Dyes Red 198 and Blue 19
امکان سنجی کربن فعال استخراج شده از برگ کهور به عنوان جاذب جدید در حذف رنگهای راکتیو قرمز 198 و آبی 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Intranasal and Paranasal masses and their Pathological Type in Patients visiting Shafa Hospital, Kerman, between 2006 - 2011
فراوانی تودههای داخل بینی و سینوس های پارانازال و نوع پاتولوژیک آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر کرمان در طی سالهای 1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Behavior Problems of 7 to 9-Year-Old Children Based on Working Mothers and Housewives in Kerman
بررسی و مقایسه مشکلات رفتاری کودکان 9-7 سال بر حسب مادران شاغل و خانه دار در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2014-6)


The relationship between personality type and leadership style of managers in educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences
بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetics and Isothermic Behavior of SiO2 Nanoparticles in Removal of Humic Acid from Aqueous Solutions: a case study on the Alavian Dam in Maragheh City, Iran
رفتارهای سینتیکی و کینتیکی نانوذره SiO2در جذب اسید هیومیک از محیط‌های آبی-بررسی موردی آب سد علویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Readiness of hospitals affiliated with Tabriz University of Medical Sciences to Face Disasters
بررسی میزانآمادگی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرای مواجهه با حوادث غیرمترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Attitude, Personality and Perceived Source of Control with Different Types of Driving Behaviors
رابطه نگرش، خصوصیات شخصیتی و منبع کنترل ادراک شده با انواع رفتارهای رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in SpirometricIndices among welders of a water heater making factory in Neyshabur, Iran after Four Years
بررسی تغییرات شاخص‌های اسپیرومتری در جوشکاران یک کارخانه تولید آبگرمکن در نیشابور بعد از 4 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Adsorption Equilibrium and Kinetics of direct blue 71 by activated red mud from aqueous solutions
مطالعه تعادل و سینتیک جذب رنگ دایرکت بلو 71 توسط گل قرمز از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cr6+Removal by Activated Carbon Magnetized with Nona Zero Valent Iron from Aqueous Solutions: Study Kinetic, Isotherm and Thermodynamic
حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات آهن صفر (CMFe0): مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Municipal Landfill Locating using Fuzzy-TOPSIS and Fuzzy-AHP models in GIS: A Case Study of Pakdasht City in Tehran Province
مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدل های Fuzzy-AHP و Fuzzy-TOPSIS در محیط GIS: مطالعه موردی شهر پاکدشت استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-4)


Evaluating the Economic Efficiency of Radiology Units in General Hospital’s of Shiraz University of Medical Sciences in 2012, using Data Envelopment Analysis
ارزیابی کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها درسال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of energy subsidies targeting scheme on hoteling cost: A case study of Tehran ShahidHashemiNejad subspecialty kidney center
اثرات طرح هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر هزینه هتلینگ: مطالعه موردی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Light Intensity and Ultraviolet Radiation in the Libraries and Computer Sites of Ilam Universities
ارزیابی شدت روشنایی و تابش فرابنفش در کتابخانه ها و سایت های رایانه دانشگاه های شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Workers' Exposure to Cement Dust, in Concrete Batching Unit of a Dam Project before and after Control Measures
ارزیابی میزان مواجهه کارگران واحد بچینگ یک پروژه سد سازی با گرد و غبار سیمان قبل و بعد از اقدامات کنترلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Amount of Heavy Metals (Zn, Cu, Pb and Cd) in Abshineh River, Hamadan, Iran
بررسی میزان فلزات سنگین (روی، مس، سرب و کادمیوم) در رودخانه آبشینه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Patients Loyalty to Hospitals Brands Using Structural Equation Modeling: 2011-2012
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری: 90-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stages of Mammography Adoption based on Stages of Change Model and its Relationship with Perceived Threat and Fatalism Beliefs: a study on Turkmen Women
بررسی مراحل پذیرش ماموگرافی بر اساس مدل مراحل تغییر و ارتباط آن با تهدید درک شده و باورهای تقدیرگرایی در زنان ترکمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Efficiency of Ammonia Removal from Ekbatan Dam Water Sample Using Modified Multi-wall Carbon Nanotube
بررسی کارایی حذف آمونیاک توسط جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده از نمونه آب سد اکباتان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2013-12)


The Survey of Quantitative Effect in Human Capital on the Economic Growth and Household Welfare in Rural and Urban Areas: A Structural Path Analysis Approach
بررسی تاثیر کمی گسترش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار های شهری و روستایی در ایران: با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Occupational Hazards and the Effective Factors in Nurses of Selected Hospitals of Kerman in 2011
بررسی فراوانی مخاطرات شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های غیر آموزشی سیرجان و بافت در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost- effectiveness Analysis of Type 2 Diabetes Screening: A case study in Shiraz, Iran
تحلیل هزینه- اثربخشی غربالگری دیابت نوع دو : مطالعه موردی در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Entrepreneurship: a study on personnel of Kerman University of Medical Sciences
بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Disability and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients
رابطه ناتوانی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجمن ام اس تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety condition in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences, 2010
بررسی وضعیت ایمنی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbiological and Chemical Indicators of Water Used in Hemodialysis Centers of Hospitals Affiliated to Zahedan University of Medical Sciences, 2012
ارزیابی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در مرکز دیالیز بیمارستانها; مطالعه موردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Factors Related to Colorectal Cancer in the Residents of Yazd City, Iran
ارتباط عوامل تغذیه ای با ابتلا به سرطان کولورکتال در جمعیت ساکن شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2013-10)


The Efficiency of Modified Wheat Brad in Reactive Black 5 Dye Removal from Aqueous Solutions
بررسی کارایی کاه گندم اصلاح شده در حذف رنگ راکتیو بلک 5 ازمحلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Barriers of Research from the View Point of Nurses and Midwives working at Shiraz Teaching Hospitals, in 2009
بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی شیراز در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Religious Belief and Mental Health: a study on high school students in Dargaz, Iran, 2010-2011
بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز در سال تحصیلی 90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Health Indices in Kerman Swimming Pools, in 2011
ارزیابی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر کرمان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Body Image with Depression and Self-esteem in Pregnant Women
بررسی رابطه افسردگی و عزت نفس با تصور از بدن در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Factors Effective on Musculoskeletal Disorders among the Employees of one of Qazvin’s Governmental Offices
بررسی عوامل موثر بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان یکی از ادارات دولتی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Assessment in Hamadan’s Bazaar and Suggesting Control Strategies with Emphasis on Fire Safety
ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان و ارائه راهکارهای کنترلی با تأکید بر ایمنی حریق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quantity of Waste Produced at Mazandaran University of Medical Sciences and Evaluating the Possibility of Recycling
ارزیابی کمیت پسماند تولیدی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بررسی قابلیت بازیافت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2013-5)


Occupational Stress and its Determinants among Nursing Staff of Hospitals Affiliated to Zanjan University of Medical Sciences in 2011
بررسی عوامل موثر بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction: a study on health care networks staff in Kerman University of Medical Sciences in 2011
بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Customers' Satisfaction with primary health care: comparison of two district health centers with and without ISO certificate in Kerman University of Medical Sciences
رضایت‌مندی مراجعه کنندگان از مراقبت‌های بهداشتی اولیه: مقایسه دو مرکز بهداشت شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر دارا بودن گواهینامه ایزو در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Sleep and Its Related Factors among Truck Drivers in Kerman
بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون شهر کرمان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Raw and Treated Water of Desalination Plants by Reverse Osmosis in Qeshm
بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه‌های آب شیرین‌کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Justice Perception and Job Satisfaction: a study on employees of Kerman University of Medical Sciences
بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Early Dental Caries and Its Contributing Factors among 3-6-Year-Old Children in Varamin/Iran
شیوع پوسیدگی دندانی و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله مهدکودک‌های شهرستان ورامین در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Bisphenol from Industrial Wastewater by Modified Red Mud
بررسی جذب بیس فنل توسط گل قرمز فعال شده از فاضلاب صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-12)


Prevalence of Intestinal Parasite Infestation in the Food Suppliers of Kerman City, Iran, in 2010
فراوانی آلودگی‌های انگلی روده‌ای در عرضه‌کنندگان مواد غذایی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Knowledge, Attitude and Nutritional Behavior of Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness, Attitude and Performance of Nurses in Affiliated Hospitals of Zabol University of Medical Sciences, Iran, about Principles of Universal Precautions
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زابل در ارتباط با اصول احتیاط همه جانبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Urban Runoff Using Manganese Oxide-Coated Sand in Presence of Magnetic Field
بررسی کارایی فیلتر شنی پوشیده شده با اکسید منگنز در حضور میدان مغناطیسی در بهبود کیفیت رواناب‌های شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Situation of Health-Promoting Lifestyle among the Students Living in Dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran
وضعیت سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Typha Latifolica in Subsurface Flow Constructed Wetland for Wastewater Treatment
بررسی کارایی گیاه‌ لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of Police Exhibition Visitors about AIDS in Kerman, Iran, 2010
بررسی میزان آگاهی افراد بازدیدکننده از نمایشگاه نیروی انتظامی کرمان در مورد ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Health Education in Iranian Elementary School Books
بررسی وضعیت آموزش سلامت در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2012-12)


Factors Influencing Cesarean Delivery in Women Referring to the Women's Pregnancy Clinic in Bam, Iran
بررسی علل انجام عمل سزارین در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان و بارداری زایشگاه مهدیه شهرستان بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating risk factors of work-related musculoskeletal disorders in assembly workers of Nishabur, Iran using rapid upper limb assessment
ارزیابی عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران بخش مونتاژ یکی از کارخانه‌های نیشابور به روش RULA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Students’ Personality Traits and Their Blood Types
رابطه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با گروه خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Appointment Fixing in Private Physician Offices from the Viewpoint of Physicians and Secretaries
مشکلات نوبت دهی مطب های خصوصی پزشکان کرمان از دیدگاه منشی ها و پزشکان و ارایه رهنمود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges of Implementing Family Physician and Rural Insurance Policies in Kerman Province, Iran: A Qualitative Study
چالش‌های اجرای سیاست پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان کرمان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Compliance with Drug Regimens in Diabetic Patients Referred to the Endocrinology Clinic of Afzalipour Hospital, Kerman, Iran
بررسی سطح تمکین بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان افضلی پور کرمان از دستورات دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of Parotid Tumors at the Ear, Nose and Throat Department of Shafa Educational Hospital, Kerman, Iran
اپیدمیولوژی پنج ساله تومورهای غده بزاقی بناگوشی در بخش گوش، حلق و بینی مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on the Sustainability of Breast Self-Examination among Health Care Volunteers in Kerman, Iran
بررسی تأثیر آموزش بر پایداری عملکرد خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-9)


Mental Health and its Related Factors in Pregnant Women in Health Centers of Kuhdasht, Iran
سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوهدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Straw Plants in Removal of Indicator Pathogens from Sub Surface Flow Constructed Wetlands of Municipal Wastewater in Yazd, Iran
کارایی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن‌های شاخص از فاضلاب شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Severity of Pain in Children with Thalassemia during Venipuncture and Prior to Blood Transfusion
بررسی شدت درد ناشی از رگ‌گیری در کودکان مبتلا به تالاسمی قبل از تزریق خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of HBsAg Positive Cases Reported to the Health Deputy of Mazandaran University of Medical Sciences, Iran
بررسی اپیدمیولوژیک موارد HBsAg مثبت گزارش شده به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and their Related Factors in Workers of A Dairy Factory, Nishabur, Iran
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط با آن در کارگران کارخانه تولید لبنیات نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of Students at Alzahra University about Breast Self-Examination, Iran
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه الزهرا درباره خودآزمایی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Trend Analysis of Stomach Cancer Incidence in the West of Iran
بررسی تغییرات بروز سرطان معده در غرب ایران طی 6 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Signs, Symptoms and Complications of Using Ecstasy among Female High School Students in Tehran, Iran
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 6 تهران نسبت به علایم و عوارض ناشی از مصرف اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-4)


Occupational and Environmental Exposure to Lead in Iran: A Systematic Review
مواجهه محیطی و شغلی با سرب در ایران: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Knowledge and Attitude of High School Students about AIDS in Faruj, Iran
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان فاروج در مورد ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors in Improving Hospital Performance Indicators from the Viewpoint of Zabol Hospital, Iran, Managers
عوامل مؤثر بر ارتقای کارایی بیمارستان از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence of Congenital Hypothyroidism in Areas Covered by Kerman and Jiroft Universities of Medical Sciences, Iran
بررسی بروز کم کاری تیرویید مادرزادی نوزادان در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان و جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping the Important Communicable Diseases of Iran
نقشه سازی بیماری‌های مهم واگیردار ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Obesity and its Associated Demographic Factors in Tehran, Iran
بررسی شیوع چاقی و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Performance of Selected Teaching Hospitals in Kerman and Shiraz Universities of Medical Sciences, Iran, Using Pabon-Lasso Chart
مقایسه عملکرد بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان و شیراز با استفاده از نمودار Pabon Lasso
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge and Practice of Medical Staff about Needle Injuries In Rafsanjan's Ali-ebne-Abitaleb Hospital, Iran
بررسی میزان آگاهی و عملکرد کادر درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در زمینه آسیب‌های ناشی از سر سوزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles