مجله بهداشت و توسعه- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی فداکار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE

سردبیر: دکتر نرگس خانجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE

مدیر اجرایی: مهندس احمد رجبی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


کارشناس مجله: مهندس محسن مهدی نژاد
AWT IMAGE

دکتر علیرضا مصداقی نیا - استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


AWT IMAGE

دکتر داوود شجاعی زاده - استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


AWT IMAGE
دکتر عزت الله سام آرام - استاد دانشگاه علامه طباطبائی


AWT IMAGE
دکتر علیرضا کلدی - استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران


AWT IMAGE
دکتر منوچهر محسنی - استاد دانشگاه تربیت مدرس


AWT IMAGE
دکتر حسین کشاورز -  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


AWT IMAGE
دکتر نوذر نخعی - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر عباس بهرامپور - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر حمیرا سجادی - دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران


AWT IMAGE
دکتر حسین صافی زاده - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر محمود نکوئی مقدم - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر عباس اسماعیلی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


AWT IMAGE
دکتر عبدالرضا صباحی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر محمدرضا محمودی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر محمدرضا قطبی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
مهندس شیدوش دولتشاهی - مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


دکتر نرگس امید - دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل انگلیس

نشانی مطلب در وبگاه مجله بهداشت و توسعه:
http://jhad.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب